Świetlica

CELEM PROGRAMU ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECKA.
 
ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE CELE OPIEKUŃCZE, DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE.

CELE W SFERZE ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH:
 
1. Respektowanie norm i zasad przyjętych społecznie.
2. Integrowanie grupy w zabawach wymagających współdziałania.
3. Wpajanie dzieciom wartości moralnych.
4. Wdrażanie wartościowych postaw w sytuacjach codziennych.
 
CELE W SFERZE EMOCJONALNEJ:
 
1. Wyzwalanie pozytywnych emocji : radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa.
2. Kształtowanie odporności i wrażliwości  emocjonalnej.
3. Umożliwianie uczniom poznania własnej wartości.
4. pomoc w zrozumieniu i akceptowaniu uczuć własnych i innych osób.
 
CELE W SFERZE POZNAWCZEJ:
 
1. Rozbudzanie zainteresowań.
2. Poszerzanie wiedzy o świecie.
3. Rozwijanie zdolności spostrzegania i koncentracji.
4. Stymulowanie i rozwijanie zmysłów ;dotyku, słuchu, wzroku itp.
5. rozwijanie twórczego myślenia.
6. Pobudzanie wyobraźni i fantazji.
7. Wspomaganie rozwoju procesów myślowych, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 
CELE W SFERZE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ:
 
1. Wyrażanie przeżyć poprzez działalność plastyczną.
2. Doskonalenie sprawności manualnej.
3. Prezentacja własnej twórczości, rozbudzanie wiary we własne możliwości.
4. Kształtowanie poczucia estetyki.
5. Rozwijanie ekspresji ruchowej.
 
               ZADANIA ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
 
W ZAKRESIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH:
 
1. Przestrzeganie ustalonych w szkole reguł społecznych.
2. Współdziałanie w grupie.
3. szanowanie poglądów innych oraz umiejętność wyrażania własnych.
4. Odróżnianie zachowań pozytywnych od negatywnych : pojęcia  DOBRO - ZŁO.
 
W ZAKRESIE SFERY EMOCJONALNEJ:
 
1. Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa.
2. Kształtowanie radości i zadowolenia.
3. radzenie sobie z niepowodzeniami.
4. Akceptacja siebie - adekwatna samoocena.
5. Posiadanie u uczniów adekwatnej samooceny.
 
W ZAKRESIE SFERY POZNAWCZEJ:
 
1. Zdobywanie wiedzy.
2. Swobodne wypowiadanie się na różne tematy.
3. Umiejętność dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, analiza i synteza sytuacji dydaktycznych.
4. Skupienie uwagi na problemie.
5. Umiejętność fantazjowania, wyzwalanie u dzieci marzeń.
 
W ZAKRESIE SFERY ESTETYCZNEJ:
 
1. Wrażliwość na piękno i sztukę.
2. Ekspresja w wyrażaniu uczuć w pracach, zabawach ruchowych, rytmicznych, tanecznych, zadaniach dydaktycznych.
3. Sprawne i twórcze uczestnictwo w zabawach ruchowych.
4. Umiejętność prezentowania swojej twórczości.
 
 
METODY PROWADZĄCE DO REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
1. Gry i zabawy świetlicowe - gry planszowe, układanki, karty logiczne, rozsypanki itp.
2. Scenki rodzajowe - formy dramy.
3. Różne formy dyskusji prowadzące do rozwiązania problemów.
4. Twórczość plastyczna.
5. Metoda "burzy mózgów" w rozwiązywaniu problemów.
6. Konkursy , pokazy prac, prezentacje grupowe.
7. Odrabianie zadań domowych- praca w zespołach wyrównawczych i samopomocowych.
8. Zabawy rytmiczne.
9. Gry i zabawy sportowe.
10. rekreacja - spacery , wycieczki.
 
Realizacja programu odbywa się poprzez zastosowanie form pracy:
 
1. Praca w grupach.
2. Praca w zespołach zadaniowych.
3. Zabawy indywidualne.
 
ŚWIETLICA SZKOLNA ORGANIZUJĄC CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY UWZGLĘDNIA PODSTAWOWE FUNKCJE:
    • ODPOCZYNEK
    • ROZRYWKĘ
    • ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI DZIECKA