Pedagog/Psycholog

Pedagog -  mgr Alina Jarzembowska  klasy I - V

Pedagog / Pedagog specjalny - mgr Aneta Łatka  klasy VI - VIII

Psycholog - Kaja Gularska 

Kontakt z pedagogiem szkolnym wg harmonogramu za pośrednictwem e-dziennika, aplikacji TEAMS.
 Telefonicznie - po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.
 

Godziny pracy


 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW

 

Pomoc

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.
 • Bezpieczny czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/.
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
 • Pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100.
 • Pomoc online dostępna na https://800100100.pl.
 • Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci i młodzieży oraz skorzystaj z pomocy!  800 080 222.
 • Jeżeli nie chcesz rozmawiać przez telefon-wejdź na stronę telefonu www.liniadzieciom.pl i opisz swój problem w wiadomości. Możesz też porozmawiać na czacie.
 • Numer Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie 67 261 83 16.

 

 

 


PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARKOWIE

 

I. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ OGÓLNOWYCHOWAWCZYCH.
1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
2. Udzielanie rodzinom porad w sprawie rozwiązywania przez nich trudności wychowawczych 
i dydaktycznych pojawiających się w procesie wychowania.
3. Współudział w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły.
4. Współudział  w opracowywaniu planu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz realizacja tego planu w danym roku szkolnym.
II.W ZAKRESIE PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ.
1. Diagnozowanie warunków życia i nauki wszystkich uczniów a szczególnie tych , którzy sprawiają trudności wychowawcze i dydaktyczne.
2. Wykorzystywanie do diagnozy metod: obserwacji uczniów, wywiadów z uczniami , rodzicami, wywiadów środowiskowych.
3. Organizowanie i udział w spotkaniach z rodzicami w celu przeciwdziałania niedostosowaniom społecznym.
4. Udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
5. Spotkania z uczniami indywidualne i w czasie zajęć z pedagogiem szkolnym w celu zapobiegania zjawisku niedostosowania społecznego.
6. Przygotowanie w każdym nowym roku szkolnym listy uczniów specjalnej troski
                   * dzieci z rodzin z problemem alkoholowy
                    * dzieci  z rodzin wielodzietnych
                    * dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo
                    * dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej
                    * euro-sieroty
                    * dzieci zagrożone środowiskowo
w celu rozpoznania środowiska szkolnego i mozliwości szybkiej pomocy w trudnej sytuacji materialnej , rodzinnej itp.
III. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI W ZAKRESIE WSPÓLNEGO ODDZIAŁYWANIA NA UCZNIÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI WYCHOWAWCZEJ I SOCJALNEJ.
1.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Pilskim Bankiem Żywności, Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorami Społecznymi i Zawodowymi uczniów i rodzin.
IV. W ZAKRESIE PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ I WYRÓWNAWCZEJ.
1. Pomoc rodzicom w kierowaniu uczniów z problemami do Poradni psychologiczno pedagogicznej.
2. Bieżąca analiza opinii, informacji, orzeczeń z poradni oraz udostępnianie i wspólna analiza 
z nauczycielami danego ucznia.
3. Pedagogizacja rodziców pod kątem konieczności badań i przekazywania ich wyników nauczycielom 
w celu dobrania odpoweiednich metod pracy z uczniem.
V. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA UDZIELANA UCZNIOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA.
1. Udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu problemów szkonych oraz rodzinnych.
2. Indywidualne rozmowy na prośbę ucznia oraz spotkania z klasami w ramach godzin 
do dyspozycjim pedagoga.
3. Rozmowy z rodzicami w razie pojawiającej się potrzeby po rozmowie z uczniem.
VI. W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ I PRAWNEJ.
1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej:
* pomoc w otrzymaniu zapomóg nz GOPS na zakup podręczników, obuwia, żywności itp
* zbiórka i przekazywanie odzieży używanej
* dofinansowywanie wycieczek, biwaków, wyjazdów sportowych, religijnych dla uczniów 
o trudnej sytuacji materialnej
* zbiórka żywności w ramach współpracy z PILSKIM BANKIEM ŻYWNOŚCI oraz przekazywanie paczek najbardziej potrzebującym
* udzielanie zapomóg losowych w ramach współpracy z TPD
* organizowanie akcji charytatywnych w celu zebrania środków finansowych i materialnych 
dla potrzebujących
* dożywiani
* kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich instytucji: GOPS, Policja
* współpraca dla dobra dzieci zaniedbanych środowiskowo z : GOPS, TPD, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym

                                                                                                

Artykuły

 • Informacja wyróżnione

  Szanowni Państwo
  Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.
  Niestety nie mamy odpowiednich narzędzi ani możliwości prawnych, aby kontrolować prywatną działalność Państwa dzieci w cyberprzestrzeni.
  Państwo jako rodzice macie prawo i obowiązek kontrolować działalność dziecka w internecie, w jakich grupach funkcjonuje, jakie...